BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

kwi 8, 2020 dodane przez Joanna Kobak

Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, zamiast wnioskować o kilkumiesięczne wakacje kredytowe – a nie jest to pomoc z prawdziwego zdarzenia – rozważ skorzystanie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Korzystając z kilkumiesięcznych wakacji kredytowych, raty których teraz nie zapłacisz, zostaną doliczone do zadłużenia i od wyższej kwoty naliczane będą odsetki. Czyli finalnie koszt Twojego kredytu wzrośnie w porównaniu z wariantem bez wakacji kredytowych.

Skorzystaj z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców utworzony został na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (ustawa z dnia 09 października 2015 roku).

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego – złotowego bądź walutowego – stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców (banków) i wynosiły w dniu ustanowienia funduszu 600 000 000 zł.

Dla kogo zwrotne wsparcie finansowe?

Są dwie przesłanki uprawniające do sięgnięcia po pomoc.

1/ Pierwsza to utrata pracy, ale z zastrzeżeniem, że zwolnienie nie nastąpiło z winy pracownika.

2/ Druga to utrata części dochodów, przez co kredytobiorca nie jest w stanie spłacać kredytu. A konkretnie chodzi o sytuację, kiedy wartość miesięcznych rat kredytowych przewyższa połowę dochodów.

Programem zawiaduje Bank Gospodarstwa Krajowego, ale wniosek o wsparcie należy złożyć w banku, który udzielił kredytu.

Fundusz dopłaca maksymalnie 2000 zł do raty kredytowej, przez maksymalnie trzy lata (36 miesięcy).

Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy (bankowi) przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy.

Przykład

Jeśli kredytobiorca kwalifikujący się do wsparcia spłaca ratę kredytu w wysokości 1900 zł, wówczas fundusz dopłaci taką właśnie kwotę.

Jeśli rata sięga 2300 zł, fundusz maksymalnie dopłaci 2000 zł, pozostałe 300 zł kredytobiorca musi dopłacać na bieżąco z własnych środków.

Wsparcie wypłacane jest przez maksymalnie 3 lata, ale może skończyć się wcześniej, jeśli kredytobiorca znajdzie pracę, albo zacznie zarabiać więcej.

Nie jest to pomoc bezzwrotna, na szczęście na spłatę wypłaconej pomocy mamy trochę czasu.

Po upływie 24 miesięcy od dnia przekazania ostatniej raty wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do  zwrotu otrzymanego wsparcia.

Kwota wsparcia rozkładana jest na 144 równe miesięczne nieoprocentowane raty (12 lat).  Oczywiście nie każdy kredytobiorca będzie się kwalifikował do wsparcia.

Wsparcie oraz na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

  1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania przez niego umowy o pracę za wypowiedzeniem lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie1;
  3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
  4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
  5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia kredytobiorca:

a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku; 

b) posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

c) posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Jeśli terminowo spłacone będzie 100 rat, pozostałe 44 są umarzane.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

  1.  zbyciu przedmiotu kredytowania;
  2.  zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD, stanowiący stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie przekracza 50%  – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  3.  podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
  4. utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki

Facebook Icon