BydgoskieMarki - katalog firm lokalnych

Obowiązkowy split payment od 01.11.2019

paź 2, 2019 dodane przez BydgoskieMarki.pl

Od 1 lipca 2018 roku banki miały obowiązek założenia dodatkowego konta dla celów VAT przy firmowych kontach bankowych. Utworzone konta służyła do dokonywania płatności za faktury VAT. Wyłącznie przez firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które są podatnikami VAT czynnymi. Płatności te polegają na zapłacie kwoty VAT na nowo utworzone konto VAT oraz kwoty netto z FV na stare konto bankowe.

Zapłaty te są dokonywane za pośrednictwem specjalnego komunikatu płatniczego, który zawiera:

– kwotę VAT ( całość albo część z konkretnej faktury ),
– kwotę brutto ( całość lub część z konkretnej faktury ),
– nr faktury, której dotyczy płatność,
– nr NIP dostawcy towarów lub usług,

należy jeszcze dodać, że można dokonywać powyższej płatności za jedną fakturę jednym komunikatem przelewu. Rozwiązanie to ma eliminować nieuczciwych podatników, którzy nie rozliczają prawidłowo oraz nie odprowadzają do US podatku VAT. Nadmienić należy w tym miejscu, że z kota VAT można jedynie zapłacić VAT z innej faktury do dostawcy towarów lub usług lub zapłacić podatek VAT do Urzędu Skarbowego. Przelanie na rachunek firmowy wymaga długiej i dość skomplikowanej procedury o której w tym miejscu nie będziemy mówić.

Powiedzieć za to należy, że dokonanie zapłaty za pomocą „Mechanizmu podzielonej płatności” chroni płacącego przed konsekwencjami współpracy z nieuczciwym podatnikiem. Mowa tu o sankcjach w podatku VAT oraz sankcjach karno-skarbowych w sytuacji gdy nasz dostawca nie odprowadzi podatku VAT z zapłaconej mu faktury.

Od 1 listopada pojawia się obowiązek zapłaty za faktury metodą podzielonej płatności. Jednak nie dotyczy on wszystkich podatników. Aby płatność za fakturę podlegała obowiązkowemu split paymentowi muszą być spełnione równocześnie dwa warunki:

1. Na płaconej fakturze muszą być towary lub usługi wymienione w załączniku 15 do Ustawy o VAT.
2. Kwota faktury brutto musi być większa lub równa 15.000,00 PLN
Wszystkie konfiguracje w których spełniony jest jeden z wymienionych warunków nie są objęte obowiązkowa zapłatą przy zastosowaniu metody podzielonej płatności.

Jeszcze kilka słów o załączniku nr 15 do Ustawy o VAT. Jest to załącznik, który zawierał do tej pory towary i usługi objęte tak zwanym odwrotnym obciążeniem. Od 1 listopada znika odwrotne obciążenie, a w jego miejsce pojawia się obowiązkowe korzystanie z zapłaty metodą podzielonej płatności. Załącznik nr 15 został rozszerzony o dodatkowe towary i usługi. Zawiera on około 150 pozycji i nie będę tu ich wszystkich przytaczał. Nadmienię że są to tak zwane towary wrażliwe między innymi węgiel, wyroby ze stali, metale kolorowe i metale szlachetne, odpady i surowce wtórne oraz usługi głównie wszelkie roboty budowlane jak również usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Do zapoznania się z całym załącznikiem 15 polecam osobą zainteresowanym a w szczególności tym, którzy do tej pory wystawiali faktury z odwrotnym obciążeniem.

Na koniec informacja, że faktura która obowiązkowo musi być zapłacona przy zastosowaniu metody podzielonej płatności musi zawierać o tym informację. Jest ona ściśle określona w przepisach i brzmi „mechanizm podzielonej płatności” brak tego dopisku powoduje, że faktura jest wystawiona wadliwie. Zapłata za fakturę dla której jest obowiązkowy split payment w sposób inny powoduje nałożenie na płacącego sankcji w podatku VAT jak i sankcji karno-skarbowych. Sankcje podatkowe i karno-skarbowe będą nakładane również za wadliwie wystawioną fakturę to znaczy bez dopisku „mechanizm podzielonej płatności”.

Sama płatność komunikatem zapłaty ulega od 1 listopada pewnym modyfikacjom. Można dokonywać zapłaty za więcej niż jedną fakturę (ograniczeniem jest płacenie za wszystkie faktury danego dostawcy z miesiąca) opis nie jak do tej pory nr FV tylko okres którego zapłata dotyczy. Druga ważna zmiana to że można z konta VAT płacić nie tylko podatek VAT ale również inne podatki w tym dochodowe jak również inne zobowiązania publiczno prawne np. ZUS.

www.ksiegowoscbydgoszcz.pl | Telefon/Fax: +48 (52) 371 86 01 Mail: biuro@ksiegowoscbydgoszcz.pl


Facebook Icon